Luku 6 – Motivaatio

Siirry alas

Luku 6 – Motivaatio Empty Luku 6 – Motivaatio

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Su Maalis 17 2019, 21:31

Aluksi

Nykyisin suosituin ja käytetyin motivaatioteoria on itsemääräämisteoria (Self-Determination Theory – SDT).

http://selfdeterminationtheory.org/
https://vimeo.com/30754832

Itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä on psykologinen perustarve kokea, että hän päättää itse omasta elämästään (autonomy), että hän on osaava (competence) ja että hänellä on merkityksellisiä läheisiä ihmissuhteita (relatedness). Näiden tarpeiden tyydyttyminen liittyy ihmisen motivaation määrään ja laatuun.

Itsemääräämisteoria jakaa motivaation autonomiseen ja kontrolloituun motivaatioon. Sisäinen motivaatio menee suoraan autonomisen motivaation alaluokaksi. Ulkoisia motivaatioita on erilaisia ja osa niistä menee autonomisen motivaation alaluokaksi, osa taas kontrolloidun motivaation alaluokaksi.

Autonomisesti motivoituneen ihmisen katsotaan mm. voivan paremmin, tekevän töitä enemmän ja laadukkaammin, oppivan asiat syvemmin ja olevan luovempi kuin silloin, jos hän olisi kontrolloidusti motivoitunut. Tällä kaikella on luonnollisesti vaikutusta myös kansantalouden tuottavuuteen.

Lisäksi, jos työtä tehdään kontrolloidusti motivoituneena, toisin sanoen palkkion houkuttelemana tai rangaistuksen uhalla, autonomisen motivaation ja siihen liittyvien positiivisten asioiden katsotaan vähentyvän.

Parhaimmillaan talousideologia luo ihmisen autonomiselle sisäiselle ja autonomiselle ulkoiselle motivaatiolle otolliset olosuhteet kukoistaa.

Huonoimmillaan talousideologia luo olosuhteet, jossa sen enempää autonomisella, kontrolloidulla, sisäisellä kuin ulkoisellakaan motivaatiolla ei ole edellytyksiä toimia. Tällöin kyseisen talousideologian puitteissa vallitsee täydellinen motivaation puute.

Taloudellisessa toiminnassa kyse on ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä, jopa elämästä ja kuolemasta. Siksi mukaan otettavien talousideologioiden tulee täyttää tietyt laatukriteerit. Motivaatioon liittyvien asioiden tulee olla kunnossa kaikissa Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään mukaan otettavissa talousideologioissa ja -filosofioissa.

Jos jokin talousideologia luo olosuhteet, jossa vallitsee täydellinen motivaation puute, sitä ei voida ottaa mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään. Kaikissa muissa tapauksissa asiaa on tutkittava huolella ja mukaanottamisesta on keskusteltava.

Tässä luvussa pyrin osoittamaan, että jaetaan-talouden motivaatioon liittyvät asiat täyttävät ne laatukriteerit, joita talousideologialle asetetaan, jotta se voidaan liittää mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään.

Autonominen sisäinen motivaatio

Ihmisen sisäistä motivaatiota lisäävät:

1) Autonomia
2) sopivan kokoiset haasteet
3) työ, jolla on merkitystä myös muille kuin tekijälle itselleen.

1) Jaetaan-taloudessa ihmisten autonomia on suuri.

Osaaminen, kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä työhönvalitsemisprosessi saattavat rajoittaa ihmisen mahdollisuutta tehdä joka hetki juuri sitä hyvinvointia tuottavaa työtä, mitä hän haluaa. Kun nämä ehdot täyttyvät, ihminen voi tehdä mitä työtä haluaa. Kaikille pyritään järjestämään mahdollisuus tehdä juuri sitä, mitä kukin eniten haluaa. Ketään ei missään oloissa manipuloida, painosteta eikä pakoteta tekemään mitään.

2) Suuri autonomia takaa myös sen, että jokainen voi asettaa itselleen opiskelun ja työn suhteen juuri sopivan kokoisia haasteita, niin työn määrän kuin laadunkin suhteen.

3) Se että, työt ja työn tulokset jaetaan tasapuolisesti kaikkien jaetaan-ihmisten kanssa lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yksilön kaikki työ lisää yhteisön hyvinvointia tasapuolisesti ja kaikki yhteisön työ lisää yksilön hyvinvointia. Kaikki ovat tasapuolisesti mukana.

Näin jaetaan-taloudessa voidaan katsoa olevan erittäin suotuisat olosuhteet ihmisten autonomisen sisäisen ja autonomisen ulkoisen motivaation kukoistaa.

Autonominen ulkoinen motivaatio

Jaetaan-taloudessa – niin kuin kaikissa talouden muodoissa – on ihmisyksilön toimintaan vaikuttavia ulkoisia motivaatioita. Jaetaan-taloudessa nämä ulkoiset motivaatiot eivät kuitenkaan ole luonteeltaan ihmisen toiseen kohdistamaa taloudellista kontrollia, toisin sanoen manipulointia, houkuttelua, painostamista tai pakottamista. Tällöin ihmisen taloudellisen toiminnan taloudellinen vaikutus häneen itseensä tulee pidemmällä viiveellä ja pienempinä muutoksina kuin raha- ja kilpailutaloudessa.

Nämä kolme asiaa motivoivat ulkoisesti jaetaan-ihmisiä tekemään työtä ja lisäämään tuottavuutta:

1) Jos yksittäinen ihminen tekee enemmän töitä kuin aikaisemmin ja muut tekevät yhtä paljon kuin aikaisemmin, tuotanto kasvaa. Sen seurauksena on enemmän jaettavaa kuin aikaisemmin.

2) Jos yksittäinen ihminen lisää työn tuottavuutta esimerkiksi kehittämällä työmenetelmiä tai automatisoimalla toimintoja, tuotanto kasvaa. Sen seurauksena on enemmän jaettavaa kuin aikaisemmin.

3) Jaetaan-ihmisillä yhdessä kokonaisuutena on mahdollisuus nostaa omaa elintasoaan pitkäjänteisesti siten, että kaikkien jaetaan-ihmisten elintaso nousee tasapuolisesti.

Koska jaetaan-ihmiset jakavat kaikki työt ja niiden tulokset tasapuolisesti, yhden ihmisen lisääntynyt työmäärä tai tuottavuus ei välttämättä merkittävästi nosta kenenkään elintasoa – mukaan lukien se yksi, joka tekee enemmän tai lisää tuottavuutta. Vasta kun monet ihmiset tekevät enemmän töitä tai kun tuottavuus monella alalla on noussut merkittävän paljon, jokainen voi selvästi havaita elintasonsa nousseen.

Jaetaan-taloudessa siis on asioita, jotka motivoivat ulkoisesti, mutta yksittäinen jaetaan-ihminen ei huomaa niiden vaikutusta yhtä nopeasti ja helposti kuin raha- ja kilpailutalouden ihminen. Tämä kun huomaa seuraavan kuukauden tilipussissaan ja elintasossaan sen, jos kuluvana kuukautena tulee työskenneltyä vähemmän kuin aikaisemmin.

Jaetaan-talouden olemassa olevat ulkoisesti motivoivat asiat vaikuttavat jaetaan-ihmisen toimintaan vasta silloin, kun hän tietää niiden olemassaolon ja ymmärtää niiden merkityksen riittävän hyvin. Tämä tietämys ja ymmärrys voidaan saavuttaa lyhyellä koulutuksella aiheesta. Asia sinällään ei ole laaja tai vaikea ymmärtää. Jotta jaetaan-talous toimisi optimaalisesti, jokaisen jaetaan-toimijan on kuitenkin hyvä ymmärtää tämä asia perusteellisesti.

Ilman tätä ymmärrystä on olemassa vaara, että kun jaetaan-ihminen ei tee lainkaan töitä ja huomaa, että elintaso ei silti laske välittömästi, tai tekee paljon työtä ja huomaa, että elintaso ei nouse välittömästi, hän saattaa ajatella, että sillä ei ole mitään merkitystä hänen itsensä tai muiden ihmisten taloudelliseen hyvinvointiin, työskenteleekö hän vai ei. Jos tämä virheellinen ajatus leviää suureen joukkoon jaetaan-ihmisiä, se voi laskea kaikkien jaetaan-ihmisten elintasoa sietämättömän alhaiseksi.

Näin jaetaan-taloudessa voidaan katsoa olevan suotuisat olosuhteet autonomiselle ulkoiselle motivaatiolle. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, että jaetaan-ihmisillä on riittävä perusymmärrys jaetaan-talouden toiminnasta, jotta autonominen ulkoinen motivaatio vaikuttaa mahdollisimman kirkkaasti ja voimakkaasti.

Erityistä huomioitavaa

Jaetaan-talous toimii ennenkaikkea autonomisen sisäisen ja autonomisen ulkoisen motivaation voimalla.

Ihmisen toiseen kohdistama kontrolli (kontrolloitu ulkoinen motivaatio) vähentää ihmisen autonomista motivaatiota.

Jaetaan-taloudessa ihmisen toiseen kohdistama kontrolli ei voi toimia kovinkaan suurena motivaation lähteenä, koska jokaisen ihmisen toimeentulo on turvattu ja jokaiselle jaetaan yhteisesti tuotetusta hyvinvoinnin kakusta aina tasapuolinen pala suhteessa kaikkiin muihin. Sillä voitaneen kuitenkin vähentää ihmisen autonomista motivaatiota.

Näin toimittaessa on mahdollista, että käy niin, että autonominen motivaatio vähenee samalla kun kontrolloitu motivaatio ei kuitenkaan vaikuta kovinkaan suuresti. Tällaisella toiminnalla luodaan jaetaan-talouteen olosuhteet, jotka ovat otolliset alentuneelle motivaatiolle tai jopa täydelliselle motivaation puuttumiselle.

(Tämä on minusta mahdollista. Minusta asiaa tulee selvittää ja tutkia, jotta jaetaan-talouden toiminta ei vaarannu siksi, että ihmisillä on puutteelliset tiedot motivaatiosta jaetaan-taloudessa.)

Siksi on tärkeää, että jaetaan-taloudessa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että ihmiset eivät kontrolloi toisiaan manipuloinnin, houkuttelun, painostamisen tai pakottamisen keinoin.

Motivaation maksimoimiseksi jaetaan-ihmisten tulisi pyrkiä kunnioittamaan, tukemaan ja kannustamaan toistensa aitoa tarvetta ja halua tehdä asioita, riippumatta sitä, mitä se kenenkin kohdalla kulloinkin on. Samoin jaetaan-ihmisten kannattaa pyrkiä konkreettisesti mahdollistamaan toisilleen se, että jokainen voi joka hetki tehdä juuri sitä, mitä hän aidosti haluaa.

Lopuksi motivaatiosta Jaetaan-taloudessa

Ihminen valitsee elää jaetaan-taloudessa todennäköisesti jo(i)stakin seuraavista syistä:

– ideologisista syistä
Ihminen kokee ja ajattelee, että jaetaan-talous on vapain, tasa-arvoisin, oikeudenmukaisin ja toimivin talousideologia. Se on hänelle luontevin tapa elää, tehdä työtä ja kuluttaa.

– miellyttävyyssyistä
Ihminen on kokeillut toimia sekä jaetaan-taloudessa että R&K:ssa ja todennut, että viihtyy paremmin jaetaan-taloudessa. Hänellä ei ole ideologiaa suuntaan eikä toiseen, eikä hän ehkä tiedä miksi viihtyy paremmin jaetaan-taloudessa, mutta toimii siinä, koska se tuntuu parhaalta tavalta elää, tehdä työtä ja kuluttaa.

– itsensä toteuttamissyistä
Ihmisellä ei välttämättä ole ideologiaa ja hän viihtyy molempien talousideologioiden pääsuuntauten toimijoina yhtä hyvin. Hän valitsee aina elää sen talousideologian puitteissa, missä saa toteuttaa itseään kattavammin. Hän kaipaa elämäänsä mielekästä tekemistä ja jaetaan-taloudessa kaikki saavat tehdä yhteiskunnan hyvinvointia lisäävää työtä – siellä kun ei ole työttömyyttä.

Tässä luvussa esitetyistä sisäisistä ja ulkoisista syistä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä toimivien jaetaan-ihmisten motivaatio riittää siihen, että he tekevät työtä riittävissä määrin ja tarpeeksi korkealla laadulla, että kaikkien jaetaan-ihmisten elintaso säilyy vähintään kohtuullisena.

Jos jonkun jaetaan-ihmisen motivaatio ei kuitenkaan riitä tähän ja hän on haluton toimimaan jaetaan-taloudessa, hän voi vaihtaa itsensä raha- ja kilpailutalouden ihmiseksi. On täysin sallittua ja kannatettavaakin, että ihminen seuraa omaa sydäntään ja omaa järkeään. Se on koko Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän perusidea.

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 37
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.palstani.com

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa