Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä – tiivistelmä

Siirry alas

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä – tiivistelmä Empty Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä – tiivistelmä

Viesti kirjoittaja Antti Laukkanen lähetetty Ma Loka 29 2018, 20:35

Aluksi

Ihmiskunnan historia on täynnä keskusteluja ja väittelyitä erilaisista totuuksista. Toistaiseksi ihmiskunta ei ole löytänyt itselleen yhtä ja kattavaa maailmannäkemystä. Mielipiteiden ja näkemysten moninaisuus on runsas ja niiden väliset erot ovat milloin pienen pieniä, milloin suuren suuria, milloin jotain siltä väliltä.

Kenpäties oleellisen tärkeää ei olekaan löytää yhtä ainoaa ja oikeaa totuutta, joka kelpaa kaikille. Kenties oleellisen tärkeää onkin elää yhdessä, rauhassa ja yhteistyötä tehden riippumatta siitä, mitä kukakin mistäkin ajattelee ja minkä uskomuksen ja ideologian mukaan kukin haluaa elää. Tälle ajatus- ja arvopohjalle rakentuu nyt esittelyssä oleva talousjärjestelmä.

Se, miltä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä kulloinkin käytännössä näyttää, riippuu kahdesta asiasta:

– mikä mukana oleva talousideologia tai -filosofia on suosituin, mikä vähiten suosittu ja mikä siltä väliltä
– minkälaiset yhteistoiminnan ehdot mukana olevien talousideologioiden ja -filosofioiden edustajat yhdessä valtion kanssa ovat kulloinkin sopineet.

On erittäin tärkeää, että yhteistoiminnan ehdot ovat sellaiset, että jokainen ihminen voi olla niihin tyytyväinen tai vähintäänkin elää niiden kanssa riippumatta siitä, minkä ideologian tai filosofian mukaan kukin on valinnut elää. Todennäköisimmin tähän päästään, kun yhteistoiminnan ehdoista keskustelemassa ja sopimassa on edustajia kaikkista mukana olevista talousideologioista ja -filosofioista.

Olen tarkoittanut tämän talousjärjestelmän kuvauksen ja pohdintojen olevan:

1. silmiä ja mahdollisuuksia avaava niille, jotka eivät ole aiemmin tulleet ajatelleeksi tällaista vaihtoehtoa talousjärjestelmäksi
2. eräs esimerkki siitä, kuinka Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä voisi toimia käytännössä
3. tutkimusmielessä tehtyjen pienen mittakaavan käytännön kokeilujen suunnittelun lähtökohta
4. keskustelun pohja, jos talousjärjestelmä päätetään ottaa käyttöön ja ryhdytään päättämään, miten siinä halutaan toimia.

En ole tarkoittanut tämän kirjoituksen ajatusten olevan missään mielessä pakottavia tai velvoittavia.

Taloudellinen yhteistyö kotimaisten toimijoiden välillä

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän pääideat ovat:

1. talousideologinen valinnanvapaus
2. taloudellinen yhteistyö kaikkien ihmisten välillä

Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa, että jokainen ihminen voi valita, minkä talousideologian tai -filosofian mukaan elää elämäänsä, tekee työtä ja kuluttaa. Jokainen ihminen voi halutessaan vaihtaa talousideologiaa tai -filosofiaa, jonka mukaan elää.

Taloudellinen yhteistyö kaikkien ihmisten välillä tarkoittaa, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä kaikkien ihmisten kanssa, niin yhteiskunnallisella, yhteisöllisellä kuin yksilöllisellä tasolla riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän päätoimijat ovat:

1. Jaetaan-talouden ihmiset
2. Jaetaan-talouden tuottajayhteisöt
3. Ideologiattomat ihmiset
4. Raha- ja kilpailutalouden ihmiset
5. Raha- ja kilpailutalouden yritykset
6. Valtio

Talousideologioiden pääsuuntaukset ovat:

1. Jaetaan-talous
2. Raha- ja kilpailutalous (R&K)

Jaetaan-talouden alasuuntauksia voivat olla esimerkiksi:

– kommunismi
– resurssipohjainen talous.

Nämä toimijat eivät käytä rahaa, vaihtamista eivätkä nykyisen muotoista yksityisomistamista. He jakavat työt ja töiden tulokset tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan tasapuolisesti toistensa kanssa.  

Jaetaan-talouden toimijoilla on käytössä henkilökohtainen hallintaoikeus (hho). Se muistutta raha- ja kilpailutalouden yksityisomistamista, sillä erotuksella, että luopuessaan käyttökelpoisesta hyödykkeestä, johon jaetaan-ihmisellä on hho, hän ei voi myydä sitä, vaan hän luovuttaa sen eteenpäin yhteisesti sovitut kriteerit täyttävälle toiselle jaetaan-toimijalle.

Ellei tällaista löydy yhteisesti sovitussa kohtuullisessa ajassa, valtio päättää, mitä kyseiselle hyödykkeelle tapahtuu. Päätöksen perusteena tulee olla suurin mahdollinen kokonaishyöty. Sen tulee siis hyödyttää mahdollisimman paljon kaikkia ihmisiä valitusta talousideologiasta riippumatta. Valtio voi esimerkiksi ottaa tällaisen hyödykkeen omaan käyttöönsä tai myydä sen R&K:n toimijalle.

Jaetaan-toimijoilla on käytössä myös henkilökohtainen käyttöoikeus (hko), joka vastaa R&K:n lainaamista.

Jaetaan-toimijat maksavat veronsa työllään.

Ideologiattomat voivat omasta puolestaan elää ja työskennellä yhtä hyvin niin jaetaan-taloudessa kuin raha- ja kilpailutaloudessa. Heille talousideologiat ja -filosofiat eivät ole henkilökohtaisella tasolla mitään erityisen tärkeää.

Käytännössä he toimivat joko jaetaan-talouden tai raha- ja kilpailutalouden puitteissa ja valitsemansa pääsuuntauksen ehdoilla, sillä muita talousideologioiden pääsuuntauksia ei ole vielä keksitty. Kuitenkin sikäli, kun jaetaan-talouden toimijat, R&K:n toimiijat ja ideologiattomat pääsevät asiassa sopimukseen, ideologiaton voi sekä työskennellä että saada tuloa yhtäaikaa (esim. saman päivän aikana) sekä jaetaan-taloudesta että R&K:sta molempien suuntausten ehdoilla.  

Ideologiattomat voivat halutessaan toimia tärkeässä roolissa raha- ja kilpailutalouden inflaation säätelijänä ja työvoimareservinä. He voivat työskennellä jaetaan-taloudessa ja olla samalla R&K:n työmarkkinoiden käytettävissä lisäten täten sen työn tarjontaa ja hilliten inflaatiota. Toisaalta tarpeen tullen ja inflaation salliessa he voivat siirtyä työskentelemään R&K:n yrityksiin, jotka voivat täten nostaa tuotantoaan. Laskusuhdanteen aikana he voivat siirtyä taas takaisin jaetaan-talouden toimijaksi. Näin ideologiattomien avulla voidaan saavuttaa raha- ja kilpailutalouteen 0%:n työttömyys ilman, että inflaatio nousee haitallisen ja hallitsemattoman korkeaksi.

Halutessaan ja sopivin sopimuksin ideologiattomat voivat tuoda Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään ylimääräisen annoksen lisää joustavuutta.

Raha- ja kilpailutalouden alasuuntauksina voivat olla esimerkiksi:

– markkinatalous
– sosialismi.

Nämä toimijat käyttävät esimerkiksi seuraavia rahoja: *

– euro (€) (fiat)
– markka (mk) (kultakanta)
– bitcoin (bc)
– tovi (t).

Rahoja voidaan keksiä lisää. Talousjärjestelmään mukaan hyväksytään kaikki riittävät laatukriteerit täyttävät rahat.

*Eri rahat voivat olla hyvin erilaisia mm. taloudellisen vallan tai vaurauden jakautumisen suhteen. Se, mitä rahaa ihminen valitsee käyttää ja mitä ei, on merkittävä talousideologinen valinta.

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään mukaan otettavien rahojen laatukriteerejä ovat mm.:

1. Rahan on oltava sellainen, että se toimii sekä yksin että yhdessä kaikkien muiden mukana olevien rahojen kanssa.
2. Kaikkien tulee voida käyttää rahaa.
3. Rahalla on voitava maksaa verot.
4. Rahan on oltava julkisen vallan säänneltävissä ja valvottavissa.

Päätöksen uuden rahan mukaan ottamisesta tekevät kaikkien mukana olevien talousideologioiden edustajat yhdessä eduskunnan kanssa.

R&K:n eri alasuuntauksien toiminta muistuttaa enemmän tai vähemmän toimintaa Suomen nykyisessä talousjärjestelmässä; on yksityis- ja yhteisomistamista, työtä tehdään rahaa vastaan yrittäjinä ja palkkatyöläisinä ja veroja maksetaan rahalla.

Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä valtion tehtävä on mahdollistaa ja yhdistää; mahdollistaa, että jokainen voi elää oman talousideologiansa tai -filosofiansa mukaan ja toisaalta yhdistää niin, että kaikki ihmiset voivat tehdä taloudellista yhteistyötä kaikkien muiden ihmisten kanssa riippumatta siitä, minkä talousideologian mukaan kukin on valinnut elää.

Nämä tarkoittavat toisaalta lainsäädännön laatimista sellaiseksi, että kaikilla talousideologioilla on hyvät toimintamahdollisuudet ja että ne ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa, toisaalta konkreettisia toimia, joilla valtio auttaa ihmisiä ylittämään erilaisista talousideologioista ja -filosofioista johtuvia taloudellisen yhteistoiminnan esteitä ja hidasteita. Tämä voi olla esimerkiksi raha- ja kilpailutalouden ja jaetaan-toimijoiden yhteistyön välittäjänä toimimista (ks. alempaa tarkemmin).

Talousideologioiden pää- ja alasuuntauksia voidaan keksiä lisää. Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään otetaan mukaan kaikki riittävät laatukriteerit täyttävät talousideologioiden pää- ja alasuuntaukset. Näitä kriteerejä ovat mm.:

1. Talousideologian puitteissa tulee olla mahdollista tuottaa riittävä määrä hyvinvointia ihmisille
2. Kysynnän ja tarjonnan kohtaamisjärjestelmän on toimittava riittävän laadukkaasti
3. Talousideologioiden on toimittava sekä itsenäisesti että yhdessä kaikkien muiden mukana olevien talousideologioiden kanssa.
4. Mukaanotettava talousideologia ei voi olla ristiriidassa vallitsevan perustuslain tai muun lainsäädännön kanssa.
5. Talousideologista valinnanvapautta ei voi käyttää tekosyynä minkäänlaiselle syrjinnälle, väkivallalle tms.

Päätöksen uuden talousideologian mukaan ottamisesta tekevät kaikkien mukana olevien talousideologioiden edustajat yhdessä eduskunnan kanssa.

Eri ideologioden mukaan elävien ihmisten välinen taloudellinen yhteistyö on jaoteltu kolmelle tasolle:

– yhteiskunnallinen
– yhteisöllinen
– yksilöllinen.

Taloudellinen yhteistyö yhteiskunnallisella tasolla tarkoittaa mm. veronmaksamista. Jokainen voi maksaa verot millä tahansa yhteisesti hyväksytyllä tavalla:

– R&K:n toimijat voivat maksaa veronsa millä tahansa talousjärjestelmässä mukana olevalla rahalla.
– Perusveroprosentin lisäksi R&K:n toimijat voivat halutessaan maksaa valitsemansa määrän lisää veroja, jonka he voivat kohdentaa valitsemalleen julkiselle menolle.
– Jaetaan-toimijat voivat maksaa veronsa työllä.

Taloudellinen yhteistyö yhteisöllisellä ja yksilöllisellä tasolla tarkoittaa mm. sitä, että:

– Kaikki talousjärjestelmässä mukana olevat rahat kelpaavat maksuvälineeksi kaikkiin ostotapahtumiin.
– Kaikien mukana olevien rahojen vaihtaminen toisiin vastaaviin on helppoa ja nopeaa.
– Kun R&K:n toimija saa tarvitsemiaan hyödykkeitä jaetaan-toimijalta, se maksaa ne valtiolle.
– Kun jaetaan-talouden toimija saa tarvitsemiaan hyödykkeitä R&K:n toimijalta, valtio maksaa ne.

Jaetaan-talouden sekä R&K:n toimijoiden välinen yhteistyö ei saa millään tavoin vääristää R&K:n taloudellista kilpailua.

Talousideologioiden pää- ja alasuuntausten sekä valtion edustajat neuvottelevat keskenään talousideologioiden välisen yhteistyön ehdoista ja muodoista. Päätettäviä asioita voivat olla mm.:

1. uusien talousideologioiden ja -filosofioiden mukaan ottaminen
2. uusien rahojen mukaan ottaminen
3. kierrossa olevien rahojen kokonaismäärä
4. kuinka yhteistyössä kaikkien talousideologioiden välillä syntyneet yhteistyön tulokset jaetaan talousideologioiden ja -filosofioiden kokonaisuuden tasolla (jokainen talousideologia ja -filosofia päättää sitten itse, jakaako osuutensa jäsentensä kesken tasapuolisesti vai epätasapuolisesti ja kuinka he tekevät sen tarkalleen).
5. raha- ja kilpailutalouden toimijoiden valtiolle maksama hinta ja muut ehdot saamistaan jaetaan-toimijoiden tuottamista hyödykkeistä (jaetaan-toimijat eivät käytä rahaa, jolloin markkinahintaisina heidän tuottamiensa hyödykkeiden hinnat eivät kilpailisi reilusti R&K:n toimijoiden hintojen kanssa).

Valtion on päätöksenteossa otettava kantaa vähintäänkin siihen, noudattavatko keskustelun osapuolten ehdotukset perustuslakia ja muuta lainsäädäntöä sekä siihen, saako se ehdotusten mukaisen toiminnan seurauksena riittävästi verorahoja, työvoimaa ja muita resursseja, jotta se pystyy hoitamaan kaikki tehtävänsä.

Taloudellinen yhteistyö kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden välillä

Se, miltä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä elävän valtion kotimaisten toimijoiden taloudellinen yhteistyö ulkomaisten toimijoiden kanssa näyttää, riippuu:

kotimaassa:
– mikä mukana oleva talousideologia tai -filosofia on suosituin, mikä vähiten suosittu ja mikä siltä väliltä
– minkälaiset yhteistoiminnan ehdot mukana olevien talousideologioiden ja -filosofioiden edustajat yhdessä valtion kanssa ovat kulloinkin sopineet.

ulkomaisen toimijan kohdalla:
– mikä talousjärjestelmä on käytössä valtiossa, jossa ulkomainen toimija toimii (markkinatalous, sosialismi, Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä jne.)
– jos heillä on käytössä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä niin:
  – mikä kyseisessä maassa mukana oleva talousideologia tai -filosofia on suosituin, mikä vähiten suosittu ja mikä siltä väliltä
  – minkälaiset yhteistoiminnan ehdot kyseisen maan mukana olevien talousideologioiden ja -filosofioiden edustajat yhdessä valtion kanssa ovat kulloinkin sopineet.

Kun suurin osa kotimaisista toimijoista on valinnut elää markkinataloudessa ja valtiossa, jossa ulkomainen toimija toimii on käytössä markkinatalous:

Taloudellinen yhteistyö on samanlaista kuin kotimaisten toimijoiden nykyinenkin taloudellinen yhteistyö ulkomaisten toimijoiden kanssa; kaupankäyntiä ja kansainvälistä taloudellista kilpailua. Kotimaiset toimijat eivät saa merkittävää hintakilpailuetua Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmästä suhteessa muihin maihin, sillä suurin osa kotimaisista toimijoista toimii kotimaassakin markkinataloudessa eli siis samalla tapaa kuin ulkomainenkin toimija.

Kun suurin osa kotimaisista toimijoista on valinnut elää jaetaan-taloudessa ja valtiossa, jossa ulkomainen toimija toimii on käytössä markkinatalous:

Tästä syntyy hintakilpailuetua kotimaisille toimijoille suhteessa ulkomaisiin toimijoihin. Esimerkiksi jos jaetaan-tuottajayhteisö saa kaikki tuotannossaan tarvitsemat hyödykkeet toiselta jaetaan-toimijalta, sille ei tule tuotannosta lainkaan rahallisia kustannuksia. Tällä voitetaan kaikki hintakilpailut. R&K:n yritykset ja palkansaajat taas maksavat hyvin pieniä veroja jaetaan-ihmisten hoitaessa suurimman osan valtion tehtävistä ilman rahaa. Tämä luo merkittävää hintakilpailuetua kotimaisille R&K:n yrityksille.

Tällöin vapaa hintakilpailu kotimaisten ja ulkomaisten toimijoden välillä ei ole reilua kotimaisten toimijoiden toimiessa eri säännöillä kuin ulkomaiset toimijat. Tällöin ulkomaiden kanssa sovitaan valtiotasolla taloudellisen yhteistoiminnan ehdot, jotka sopivat sekä kotimaisille että ulkomaisille yhteistyökumppaneille ja jotka hyödyttävät kaikkia.

Kun myös ulkomainen toimija toimii valtiossa, jossa on käytössä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä:

Taloudellisen yhteistoiminnan ehdot sovitaan sellaiseksi, että kaikki ovat tyytyväisiä. Sopimuksien sisältöön vaikuttaa se, mitä talousideologioita kummassakin valtiossa on käytössä, kuinka suosittuja ne ovat ja minkälaisia yhteistoiminnan sääntöjä he ovat valtion sisällä sopineet.

Suomi, tulevaisuuden skenaario 1:

Suomi on valinnut Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän demokraattisesti ja vähemmistöjä kunnioittaen. Yhteistyössä ulkomaisten toimijoiden kanssa se pyrkii aina lopputulokseen, johon kaikki ovat tyytyäisiä ja joka hyödyttää kaikkia. Siksi ulkomaat niin valtiotasolla kuin yksityisten toimijoiden puolesta ovat hyväksyneet suomalaisten valinnan ja haluavat tehdä heidän kanssaan taloudellista yhteistyötä, vaikka Suomi toimii erilaisessa talousjärjestelmässä kuin ulkomaat.

Lähes kaikkia ulkomaita kiinnostaa nähdä, kuinka Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä toimii käytännössä. Jos se heidän mielestään luo tehokkaammin hyvinvointia kuin heidän nykyinen talousjärjestelmänsä, suurin osa ulkomaista on valmis ottamaan sen myös omaksi talousjärjestelmäkseen.

EU:ssa on sovittu erityissäännöt, joiden mukaan EU-maat tekevät taloudellista yhteistyötä Suomen kanssa. Nämä erityissäännöt ovat pysyvä ratkaisu. EU pitää Suomen talousjärjestelmää kiinnostavana. Se suhtautuu siihen paitsi hyväksyttynä vallitsevana asian tilana, myös EU-tason kokeiluna ja tutkii kahta tulevaisuuden skenaariota: toisessa osa muistakin EU-maista kuin Suomi ottaisi Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän käyttöön, toisessa siitä tulisi koko EU:n virallinen talousjärjestelmä.

Suomi, tulevaisuuden skenaario 2:

Markkinataloudessa toimivat ulkomaat eivät talousideologisista syistä halua tehdä taloudellista yhteistyötä Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä toimivan Suomen kanssa. Ne ovat laittaneet Suomen kauppasaartoon tai asettaneet sille sietämättömän korkeat tullit. EU:ssa ei ole päästy sopimukseen Suomen ja muiden EU-maiden taloudellisen yhteistyön säännöistä. EU on määrännyt Suomelle toistuvasti suuria sakkoja ja EU:n päätöksellä muut EU-maat ovat laittaneet Suomen kauppasaartoon. Nämä toimet pakottavat taloudellisesta yhteistyöstä ulkomaiden kanssa riippuvaisen Suomen takaisin markkinatalouden ja sosialismin sekatalouteen sekä käyttämään painostuskeinoja omia kansalaisiaan vastaan, jotta he kaikki toimisivat juuri tämän talousideologian puitteissa.

Ratkaisu skenaario 2:n ongelmiin:

Skenaario 2:n välttääkseen Suomi aloittaa tiedottamisen hyvissä ajoin ennen siirtymistään Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään. Se viestittää kaikille valtioille ja merkittävimmille yksityisille toimijoille ulkomailla, mistä kyseisessä talousjärjestelmässä on kysymys sekä miten ja miksi se aikoo siihen siirtyä. Suomi viestittää, että sen pyrkimyksenä on kaikkia hyödyttävä taloudellinen yhteistyö ulkomaisten toimijoiden kanssa ja että se ei aio hyödyntää erilaisen talousjärjestelmän mahdollisesti tuottamia hintakilpailuetuja taloudellisessa yhteistyössään ulkomaisten toimijoiden kanssa. Samalla Suomi aloittaa keskustelut ja konkreettisten sopimusten hiomisen ulkomaiden kanssa siitä, kuinka taloudellista yhteistyötä tehdään kunkin valtion ja sen sisällä toimivien yksityisten toimijoiden kanssa.

Hyödyt verratuna Suomen nykyiseen talousjärjestelmään

Muutoksen mahdollisuus

Ainoa pysyvä asia maailmankaikkeudessa on muutos. Minkä tahansa talousjärjestelmän tärkeimmät osat ovat ihminen ja tuotantomenetelmät. Myös ne muuttuvat jatkuvasti. Ihmiset eivät ajattele tai toimi nykyään samoin kuin viisisataa vuotta sitten. Myöskään tuotantomenetelmämme ole samanlaisia kuin viisisataa vuotta sitten. Lienee turvallista väittää, että viidensadan vuoden päästä ihmiset ja tuotantomenetelmät ovat jotain aivan muuta kuin mitä ne ovat nykyään.

Tätä vasten tuntuisi luontevalta, että talousjärjestelmänkin tulisi olla joustava ja muuttumiskykyinen. Jos talousjärjestelmä ei muutu ihmisten ja tuotantomenetelmien mukana, se muuttuu ennemmin tai myöhemmin näiden kehitystä jarruttavaksi tekijäksi.

Nyt esittelyssä oleva talousjärjestelmä on erittäin joustava ja muuttumiskykyinen. Se toimii riippumatta siitä, minkälaisia talousideologisia ja -filosofisia valintoja ihmiset kulloinkin tekevät. Siihen on sisäänrakennettu mahdollisuus millaiseen muutokseen tahansa. Siksi se vastaa siihen tarpeeseen, minkä ihmisen ja tuotantomenetelmien jatkuva muutos luo talousjärjestelmälle.

Nykyinen talousjärjestelmämme sen sijaan pysyy pystyssä tai kaatuu sellaisena kuin se on. Sitä voidaan hieman hienosäätää ja virittää, mutta muuttumaan se ei pysty, sillä siihen ei ole sisäänrakennettu mahdollisuutta muuttua. Jos puolet suomalaisista valitsee ryhtyä elämään jaetaan-taloudessa, Suomen nykyinen talous-järjestelmä kaatuu.

Täystyöllisyyden mahdollisuus

Uusi talousjärjestelmä mahdollistaa täystyöllisyyden. Se ei takaa sitä, sillä siinä täystyöllisyys riippuu viimekädessä ihmisten tekemistä valinnoista. Jos yhden talousideologian mukaan toimiminen ei mahdollista täystyöllisyyttä, sen rinnalla olevan toisen talousideologian mukaan eläminen mahdollistaa sen. Tämä kuitenkin edellyttää, että ihmiset ovat valinneet elää tuon toisen(kin) talousideologian mukaan.

Nykyisessä talousjärjestelemämme täystyöllisyys ei ole mahdollista edes teoriassa. Ei ainakaan, jos taloustieteilijöiden enemmistön arvostama NAIRU-teorian pitää paikkaansa. Sen mukaan alhainen inflaatio ja alhainen työttömyys eivät ole mahdollisia yhtä aikaa. Alhainen työttömyys – eli alhainen työvoiman tarjonta – saa aikaan palkkojen nousun, kun työnantajat kilpailevat niukasta työvoimasta. Palkkojennousu siirtyy hintoihin. Hintojen nousu taas vähentää niin ulkomaista kuin kotimaistakin kysyntää ja sitä kautta myös työpaikkojen määrää.

Lisäksi julkinen valta pitää korkeaa inflaatiota haitallisena. Siksi se puuttuu siihen raha- ja finanssipolitiikan keinoin. Kun inflaatio on korkea, valtio vähentää investointejaan ja keskuspankki nostaa korkoa. Molemmat toimenpiteet vaikuttavat inflaatioon laskevasti, mutta samalla ne myös vähentävät työpaikkojen määrää ja lisäävät työttömyyttä.

Lisääntynyt yksilönvapaus, autonomia, tasa-arvo, hyvinvointi ja tuottavuus

Uuteen talousjärjestelmään liittyvä talousideologinen ja -filosofinen valinnanvapaus lisää jokaisen ihmisen yksilönvapautta, autonomiaa ja tasa-arvoa. Nämä sellaisenaan tuottavat yksilöille ja sitä kautta yhteiskunnalle lisää hyvinvointia.

Vapaa, autonominen, tasa-arvoinen ja hyvinvoiva ihminen mm. tekee töitä enemmän ja laadukkaammin, oppii asiat syvemmin ja on luovempi kuin ihminen, jonka elämä näyttää päinvastaiselta. Tällä on luonnollisesti vaikutusta myös kansantalouden tuottavuuteen. Motivaation näkökulmasta tarkasteltuna Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmä on tuottavampi kuin mikään yhden talousideologian talousjärjestelmä.

Nykyisessä talousjärjestelmässä, jos ihminen valitsee elää, tehdä työtä ja kuluttaa jaetaan-taloudessa, hänen on mahdotonta tulla toimeen. Hänestä tulee pian toimeentulotuen asiakas. Tällöin toimeentulotuen maksaja ryhtyy uhkailemaan häntä taloudellisella väkivallalla ja myös toteuttaa uhkauksensa, ellei hän ala tehdä työtä markkinatalousideologian mukaisesti rahaa vastaan tai edes hae rahaa vastaan tehtävää työtä. Taloudellisella väkivalla uhkaamalla ja taloudellista väkivaltaa käyttämällä valtio yrittää saada ihmisen tekemään töitä hänelle vieraan talousideologian parissa sen sijaan, että yhdessä yritettäisiin etsiä keinoja, kuinka ihminen voisi elää, tehdä työtä ja kuluttaa oman talousideologiansa mukaan osana yhteiskuntaa.

Suomessa verot on maksettava euroilla. Veroja ei voi maksaa demokraattisemmalla ja tasapuolisemmalla rahalla kuin euro eikä veroja voi maksaa työllä.

Mm. tällaisilla talouteen liittyvillä rakenteellisilla keinoilla ja aktiivisella toiminnalla Suomi nykyään harjoittaa talousideologista epätasa-arvoa ja syrjintää.

Rauha

Talousjärjestelmä, jossa on talousideologinen valinnanvapaus on valtava rauhanprojekti. Kenenkään ei tarvitse sotia, jotta voisi elää oman talousideologiansa mukaan.

Talousideologinen valinnanvapaus ei tarkoita sitä, että koko talousjärjestelmä näyttää samalta kuin yhden yksittäisen ihmisen talousideologinen valinta. Talousideologinen valinnanvapaus tarkoittaa sitä, että jokaisen yksittäisen ihmisen elämä näyttää niin paljon hänen tekemältään talousideologiselta valinnalta kuin on mahdollista silloin, kun kenenkään toisenkaan talousideologista valinnanvapautta ei ole loukattu.

Kaikki muut maailmanhistorian tuntemat talousjärjestelmät – mukaan lukien Suomen nykyinen – ovat olleet yhden ideologian talousjärjestelmiä. Kaikki ihmiset painostettiin tai pakotettiin elämään sodan, sisällissodan tai vaalit voittaneen tahon talousideologian mukaan.

Ihmisellä on tarve olla vapaa ja päättää itse elämästään. Tarpeen määritelmään kuuluu, että sen tyydyttymättä jäämisellä on negatiivisia fyysisiä ja psyykkisiä seurauksia. Toisaalta tarpeen tyydyttäminen johtaa hyvinvointiin ja tyydytykseen. On selvää, että kaikki ihmiset eivät voi koko aikaa alistua siihen, että heidän tarpeensa jää tyydyttymättä.

Kun yksi ihmisryhmä haluaa painostaa, pakottaa ja syrjiä toista ihmisryhmää ja kun tuo toinen ihmisryhmä samaan aikaan haluaa olla vapaa, autonominen ja tasa-arvoinen, on kofliktinkin riski kasvanut. Siksikin on tärkeää elää rinnakkain niin, että kunnioitamme toisiamme sellaisena kuin olemme, emmekä yritä pakottaa toisiamme yhteen muottiin.  

Lisää aiheesta

– Lisääntyykö byrokratia, kun useat talousideologiat ja -filosofiat elävät rinnakkain?
– Lisääntyykö blokkiutuminen, jos kaikken ei ole pakko toimia yhden ja saman talousideologian mukaan?
– Lisääntyykö ekologinen kestävyys Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmässä?
– Kuinka uutena mukaan hyväksytty raha lasketaan kiertoon mukana jo olevien rahojen joukkoon ilman, että inflaatio kiihtyy?

Mm. näitä kysymyksiä pohditaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmän tarkassa ja pitkässä kuvauksessa. Sieltä löytyy tarkemmin ja pidemmin kuvauksia ja pohdintaa myös tässä tiivistelmässä esiin tuoduista aiheista.

Tarkan ja pitkän version aiheesta löydät täältä:

http://kaikki-yhdessa.palstani.com/f4-kaikki-yhdessa-talousjarjestelma-tarkka-ja-pitka-versio

Alla olevan linkin takana olevassa kirjoituksessa:

– kuvaan jaetaan-talouden ominaisuuksia yksityiskohtaisemmin
– pyrin osoittamaan, että jaetaan-talous täyttää ne laatukriteerit, jotka jokaisen talousideologian ja -filosofian on täytettävä, jotta se voidaan ottaa mukaan Kaikki Yhdessä -talousjärjestelmään.

http://kaikki-yhdessa.palstani.com/f3-jaetaan-talous

Antti Laukkanen
Admin

Viestien lukumäärä : 37
Join date : 20.08.2018

Näytä käyttäjän tiedot http://kaikki-yhdessa.palstani.com

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa